ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA 9 CHƯƠNG 1 : CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ, ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I HÓA HỌC 9

+ Tên oxit axit = tên yếu tắc phi kim (kèm tiền tố chỉ số nguyên tử kim loại hoặc phi kim) + oxit (kèm tiền tố chỉ số nguyên tử oxi)

Một số chi phí tố chỉ số nguyên tử: mono : 1; đi : 2; Tri : 3.....

Bạn đang xem: Ôn tập hóa 9 chương 1

VD: CO2 : Cacbon dioxit

P2O5: Đi photpho penta oxit

+ Tên oxit bazo = Tên thành phần kim loại (kèm hóa trị trường hợp nguyên tố kim loại có tương đối nhiều hóa trị) + oxit

VD: Fe2O3 : sắt (III) oxit

Tính chất hóa học

Oxit axit

Oxit bazo

a. Tính năng với nước hỗn hợp axit

VD: SO2 + H2O → H2SO3

b. Chức năng với dd bazo muối bột + H2O

CO2 + Ca(OH)2 → Ca
CO3 + H2O

c. Công dụng với oxit bazo Muối

(Một số oxit bazo bao gồm thể công dụng với oxit axit: K2O, Na2O, Ba
O, Ca
O)

SO2 + Ba
O → Ba
SO3

a. Tính năng với nước dung dịch bazo (kiềm)

Ba
O + H2O → Ba(OH)2

b. Tác dụng với axit muối bột + Nước

Fe
O + H2SO4 → Fe
SO4 + H2O

c. Chức năng với oxit axit Muối

SO2 + Ba
O → Ba
SO3

Oxit lưỡng tính

Oxit trung tính

Oxit lưỡng tính vừa tác dụng với hỗn hợp axit, vừa tác dụng với hỗn hợp bazo để chế tạo thành muối với nước

Al2O3 + 6HCl → 2Al
Cl3 + 3H2O

Al2O3 + 2Na
OH → Na
Al
O2 + H2O

Oxit trung tính là hầu như oxit không chức năng với axit, bazo tuyệt với nước

VD: NO, CO, N2O,...

III. AXIT

Axit là hợp chất mà phân tử gồm một hay nhiều nguyên tử hidro links với cội axit.

CTTQ: Hn
A

VD: HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4...

Cách gọi tên:

a. Axit không có oxi: tên axit = Axit + thương hiệu phi kim + hidric

VD: HCl: axit clohidric

HF: axit flohidric

b. Axit gồm oxi: Tên axit = Axit + tên phi kim + ic


VD: H2SO4 : Axit sunfuric

HNO3: Axit nitric

Axit bao gồm ít nguyên tử oxi : thương hiệu axit = Axit + thương hiệu phi kim + ơ

VD: H2SO3 : Axit sunfurơ

Tính chất hóa học

a. Đổi màu chất chỉ thị

Axit làm chuyển màu sắc quỳ tím sang color đỏ

b. Chức năng với oxit bazo => muối + H2O

VD: H2SO4 + Ba
O → Ba
SO4 + H2O

c. Tính năng với bazo => muối + H2O

VD: 2HCl + Cu(OH)2 → Cu
Cl2 + 2H2O

d. Công dụng với kim loại => muối bột + H2

(dung dịch HCl, H2SO4 tác dụng KL (trừ một trong những KL: Ag, Cu, ...)

H2SO4 + fe → Fe
SO4 + H2

e. Chức năng với muối => Muối bắt đầu + axit mới

(Sản phẩm ra đời là hóa học dễ cất cánh hơi. Hoặc muối mới không tan)

* lưu ý:

Al, Fe, Cr thụ động trong HNO3 quánh nguội, H2SO4 đặc nguội

H2SO4 quánh nóng, HNO3 công dụng với phần lớn các kim loại (trừ Au, Pt) với không sinh ra khí H2

Cu + H2SO4 quánh → Cu
SO4 + SO2 + 2H2O

IV. BAZO

Bazo là đúng theo chất tất cả một nguyên tử kim loại liên kết cới một hay các nhóm hidroxit (OH)


CTTQ: M(OH)n

VD: Na
OH; Fe(OH)3

Cách gọi tên bazo:

Tên bazo = Tên yếu tố kim loại (kèm hóa trị giả dụ nguyên tố hóa trị có khá nhiều hóa trị) + hidroxit

VD: Fe(OH)2 : sắt (II) hidroxit

Na
OH: Natri hiroxit

Tính chất hóa học

- Tác dụng cùng với axit => muối hạt + H2O

Ca(OH)2 + H2SO4 → Ca
SO4 + 2H2O

- Bazo tan làm đổi màu chất chỉ thị

 + Qùy tím chuyển thành màu xanh, phenol phtalein gửi thành màu sắc hồng

- Bazo tan tác dụng với oxit axit => muối hạt + H2O

Ba(OH)2 + CO2 → Ba
CO3 + H2O

- Bazo tan công dụng với hỗn hợp muối => Muối mới + Bazo mới

(ĐK: thành phầm sinh ra đề nghị có tối thiểu 1 hóa học kết tủa)

2Na
OH + Cu
SO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4

- Bazo ko tan bị nhiệt độ phân bỏ => Oxit bazo + H2O

Cu(OH)2 .(xrightarrowt^0).Cu
O + H2O

V. MUỐI

Muối là hợp chất mà phân tử có một hay nhiều nguyên tử kim loại links với một hay những gốc axit


CTTQ: Ax
By

A là kim loại, B là gốc axit

VD: K2SO4; Ca
CO3, ...

Tên gọi:

Muối trung hòa: Tên yếu tố kim loại (kèm hóa trị giả dụ nguyên tố kim loại có khá nhiều hóa trị) + Tên cội axit

VD: Na2SO4 : Natri sunfat

Muối axit : Tên nguyên tố sắt kẽm kim loại + hidro + tên gốc axit

VD: Na
HCO3 : Natri hidrocacbonat

Tính chất hóa học

-Dung dịch muối bột + kim loại Muối new + KL mới

VD: Cu
SO4 + fe → Fe
SO4 + Cu

- Muối + axit Muối mới + axit mới

(Sản phẩm ra đời phải bao gồm chất kết tủa, hoặc khí bay ra)

VD: Ca
CO3 + HCl → Ca
Cl2 + CO2 + H2O

- Dung dịch muối bột + dung dịch bazo => Muối new + bazo mới

(Sản phẩm sinh ra nên có tối thiểu 1 hóa học kết tủa)

VD: Cu
SO4 + Na
OH → Cu(OH)2 + Na2SO4

- Dung dịch muối + hỗn hợp muối => 2 muối hạt mới

(Sản phẩm sinh ra yêu cầu có tối thiểu 1 chất kết tủa)

VD: Na2SO4 + Ba
Cl2 → Ba
SO4 + Na
Cl

VI. Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ


 

*

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

I. đặc điểm vật lý

- Tính chất chung: Tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt với ánh kim

- Tính hóa học riêng: trọng lượng riêng (D) ; ánh nắng mặt trời nóng chảy, độ cứng

II. đặc điểm hóa học

- công dụng với phi kim

Tác dụng với oxi => Oxit kim loại

(Trừ một trong những kl như Ag, Au, Pt)

Fe + O2 → Fe2O3

Tác dụng với phi kim không giống => Muối

Ca + Cl2 → Ca
Cl2

- chức năng với axit

 + KL + Axit (HCl ; H2SO4 loãng) => muối hạt + H2

Mg + H2SO4 → Mg
SO4 + H2

+ KL + Axit (HNO3, H2SO4 đ) => muối + sản phẩm khử + H2O

Cu + H2SO4 đ → Cu
SO4 + SO2 + H2O - chức năng với hỗn hợp muối => Muối new + KL mới

Cu + 2Ag
NO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

III. Dãy hoạt động hóa học tập của kim loại

K Na tía Ca Mg Ak Zn fe (H) Cu Hg Ag Pt Au

Ý nghĩa dãy hoạt động hóa học của kim loại:

+ Đi trường đoản cú trái sang phải, nút độ chất hóa học của kim loại giảm dần

+ sắt kẽm kim loại đứng trước Mg, phản ứng với nước ở đk thường tạo thành thành hỗn hợp kiềm giải tỏa khí hidro


+ sắt kẽm kim loại đứng trước H làm phản ứng với một số trong những dung dịch axit (HCl, H2SO4, ...) giải hòa khí hidro

+ kim loại đứng trước (trừ Na, K, Ca, Ba, ...) đẩy được kim loại đứng sau thoát ra khỏi dung dịch muối

IV. SO SÁNH TÍNH CHẤT CỦA NHÔM VÀ SẮT

 

Nhôm – Al (NTK : 27)

Sắt – fe (NTK : 56)

1. Tính chất vật lí

Màu trắng bạc, có ánh kim, nhẹ, dẻo, dẫn điện, dẫn năng lượng điện tốt

Màu trắng xám, bao gồm ánh kim, nặng, dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, nhưng lại kém rộng nhôm

2. Tính chất hóa học

Đều mang rất đầy đủ tính hóa chất của KL

a. Cùng với phi kim

2Al + 3S (xrightarrowt^0)Al2S3

Fe + S (xrightarrowt^0)Fe
S

b. Với oxi

2Al + O2 → 2Al2O3

Fe + O2 → Fe3O4

c. Với axit

2Al + 6HCl → 2Al
Cl3 + 3H2

Fe + 2HCl → Fe
Cl2 + H2

Cả Al, Fe các không tác dụng với HNO3, H2SO4 đặc nguội

d. Với dung dịch muối

2Al + 3Fe
SO4 → Al2(SO4)3 + 3Fe

Fe + 2Ag
NO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

e. Với dung dịch kiềm

2Al + 2Na
OH + 2H2O → 2Na
Al
O2 + 3H2

Không phản nghịch ứng

3. đúng theo chất

Al2O3 cùng Al(OH)3 tất cả tính lưỡng tính

Al2O3 + 6HCl → Al
Cl3 + 3H2

Al2O3 + 2Na
OH → 2Na
Al
O2 + H2O

Al(OH)3 + 3HCl → Al
Cl3 + 3H2O

Al(OH)3 + Na
OH → Na
Al
O2 + 2H2O

Fe
O; Fe2O3; Fe3O4 là oxit bazo

4. Sản xuất

Nguyên liệu:

Quăng boxit gồm thành phần chủ yếu là Al2O3 và criolit

2Al2O3 (xrightarrowt^0) 4Al + 3O2

Nguyên liệu:

Quặng fe (Manhetit, hemantit,...)


V. Hợp kim

1. Phù hợp kim

Là hóa học rắn nhận được khi làm nguội các thành phần hỗn hợp nóng chảy của đa số kim loại khác nhau hoặc của kim loại và phi kim.

Gang

Thép

- Gang là hợp kim của sắt với cacbon và một số trong những nguyên tố không giống (Mn, Si, S, ...) trong những số ấy hàm lượng C tự 2 – 5%

- gồm 2 loại gang:

+ Gang trắng dùng làm luyện thép

+ Gang xám để chế tạo máy móc, thiết bị

- Thép là kim loại tổng hợp của sắt với Cacbon, một số trong những nguyên tố khác trong những số đó làm lượng C 3O4; Hemantit: Fe2O3,...)

- Than cốc, không khí, ...

Dùng teo khử các oxit fe ở ánh nắng mặt trời cao vào lò luyện kim.

* Qúa trình sản xuất:

- bội nghịch ứng tạo CO:

C + O2 (xrightarrowt^0) CO2

C + CO2 (xrightarrowt^0) 2CO

- Khử oxit sắt

Fe2O3 + 3CO (xrightarrowt^0) 2Fe + 3CO2

Fe3O4 + 3CO (xrightarrowt^0) 3Fe + 4CO2

- chế tạo xỉ: Ca
O + Si
O2 → Ca
Si
O3

Sản xuất:

* Nguyên liệu:

- Gang;

- Sắt phế liệu

- Khí oxi

* phép tắc sản xuất:

Oxi hóa các kim loại, phi kim để nhiều loại khỏi gang phần nhiều các yếu tắc C, S, P, Mn, Si, ...

Xem thêm: Việc những linh hồn báo oán, oan gia, oan hồn báo oán

* Qúa trình sản xuất:

- phản ứng sản xuất Fe
O:

2Fe + O2 (xrightarrowt^0) 2Fe
O

- Fe
O oxit hóa những nguyên tố khác tất cả trong gang như: C, S, P, Mn, Si, ... Thành oxit nhằm loại thoát ra khỏi thép

Fe
O + Mn (xrightarrowt^0) sắt + Mn
O


VI. SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN

1. Sự ăn mòn kim loại

Sự tiêu diệt kim nhiều loại và kim loại tổng hợp trong môi trường xung quanh tự nhiên do tính năng hóa học hotline là sự bào mòn kim loại

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự làm mòn kim loại

- nhiệt độ: ánh nắng mặt trời cao, làm mòn nhanh

- các chất vào môi trường: ẩm, nhiều chất OXH thì ăn mòn nhanh

3. Các phương pháp bảo vệ kim loại không biến thành ăn mòn

- Ngăn quán triệt kim nhiều loại tiếp xúc với môi trường thiên nhiên xung quanh

- chế tạo các hòa hợp kim có công dụng chống, chịu nạp năng lượng mòn

CHƯƠNG 3: PHI KIM

I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA PHI KIM

- Ở điều kiện thường, những phi kim tồn tại sống cả 3 trạng thái: rắn, lỏng, khí.

- đa phần các phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt độ kém, không tồn tại ánh kim

- một số phi kim độc như: Cl2, Br2, I2, ...

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tính năng với sắt kẽm kim loại => muối hạt (hoặc oxit)

VD: Hg + S → Hg
S


2. Công dụng với hidro => Hợp chất khí

VD: H2 + Cl2 → 2HCl

3. Nút độ hoạt động của phi kim

Mức độ chuyển động hóa học khỏe mạnh hay yếu của những phi kim xét phụ thuộc khả năng tính năng của phi kim với kim loại và hidro

Thứ tự chuyển động giảm dần theo dãy:

F > O > Cl > Br > S > p > C > Si

III. Clo

Tính hóa học vật lý:

Là chất khí màu tiến thưởng lục, hương thơm hắc, tan 1 phần trong nước. Clo là khí độc

Tính chất hóa học:

Clo có những đặc điểm hóa học phổ biến cua phi kim

+ Clo + sắt kẽm kim loại → Muối

Cl2 + sắt → Fe
Cl3

+ Clo + Hidro => Khí hidro clorua

Cl2 + H2  → 2HCl

Tính chất khác:

Tác dụng với nước:

Cl2 + H2O → HCl + HCl
O

Cl2 + Na
OH → Na
Cl + Na
Cl
O + H2O

Điều chế

Trong phòng thí nghiệm:

Dùng chất oxi hóa dũng mạnh (Mn
O2, KMn
O4, ...) + HCl đặc

VD: Mn
O2 + 4HCl → Mn
Cl2 + Cl2 + 2H2O

Trong công nghiệp:

Điện phân hỗn hợp Na
Cl bão hòa gồm màng chống xốp

2Na
Cl + 2H2O → 2Na
OH + Cl2 + H2


IV. CACBON VÀ HỢP CHẤT CACBON

1. Dạng thù hình của cacbon

Có 3 một số loại thù hình chính: Kim cương, than chì, cacbon vô định hình

2. đặc điểm của cacbon

+ Tính hấp phụ: cacbon vô định hình có chức năng hấp phụ chất khí, hóa học màu trên bề mặt chúng

Mời các em cùng tìm hiểu thêm tài liệu
Ôn tập Hóa 9 Chương 1 được talktalkenglish.edu.vn biên soạn và tổng hợp đầy đủ, bám quá sát theo công tác SGK. Tài liệu bao hàm tóm tắt triết lý và bài xích tập trọng tâm. Bên cạnh đó bộ tài liệu hỗ trợ nội dung các bài học, gợi ý giải bài tập trong SGK, phần trắc nghiệm online tất cả đáp án và lý giải giải nắm thể, cụ thể nhằm giúp những em rất có thể tham khảo và đối chiếu với đáp án vấn đáp của mình. Bên cạnh đó cácđề đánh giá Chương 1 được sưu tầm và tổng hợp từ khá nhiều trường trung học cơ sở khác nhau, các em rất có thể tải tệp tin về tham khảo cũng giống như làm bài thi trực đường trên hệ thống, từ đó đánh giá được năng lực của bạn dạng thân để có kế hoạch ôn tập hiệu quả.Hy vọng đây đang là tài liệu hữu ích cho những em học sinh trong vấn đề ôn tập. Chúc những em học tốt.


YOMEDIA

Đề cương cứng ôn tập chất hóa học 10 Chương 1

A. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Phân loại những hợp chất vô cơ

*

Hình 1:Phân loại các hợp hóa học vô cơ


1.2.Tính chất hóa học của những loại hợp hóa học vô cơ

*

Hình 2:Mối quan hệ tình dục giữa các hợp hóa học vô cơ

Muối + muối bột → 2Muối

Muối + sắt kẽm kim loại → Muối mới + kim loại mới

Muối (t0) → chất mới

B. Bài xích tập minh họa:

Bài 1:

Để một mẫu natri hiđrôxit trên tấm kính trong ko khí, sau vài ngày thấy tất cả chất rắn màu trắng phủ ngoài. Nếu bé dại vài giọt dd HCl vào hóa học rắn trắng thấy bao gồm chất khí bay ra, khí này có tác dụng đục nước vôi trong. Chất rắn white color là sản phẩm phản ứng natri hiđrôxit với


a) Oxi trong không khí
b) tương đối nước trong không khí
c) Cacbon đioxit và oxi trong không khí
d) Cacbon đioxit và hơi nước trong không khí
e) Cacbon đioxit trong không khí

Hãy lựa chọn câu đúng. Phân tích và lý giải và viết PTHH minh họa ?

Hướng dẫn:

Câu và đúng là câu e.Cacbon đioxit trong ko khí

2Na
OH + CO2→ Na2CO3 + H2O

Na2CO3 + 2HCl→ 2Na
Cl + CO2 + H2O

Bài 2:

Bằng phương thức hóa học phân biệt 4 hỗn hợp : HCl ,Mg
SO4, Mg
Cl2, Na
OH cất trong 4 lọ mất nhãn.

Hướng dẫn:

- Đánh dấu mỗi lọ và lôi ra một ít chất hóa học để thử.

- mang lại giấy quỳ tím lần lượt vào 4 lọ

- hỗn hợp trong lọ nào làm cho giấy quỳ tím:

*

- dung dịch trong lọ nào làm cho không làm đổi màu giấy quỳ tím thì lọ đó chứa dung dịch Mg
SO4, Mg
Cl2

- nhỏ vài giọt Ba
Cl2vào nhì lọ chứa dung dịch muối. Dung dịch trong lọ nào có hiện tượng kỳ lạ kết tủa white là Mg
SO4 : Ba
Cl2+ Mg
SO4→ Mg
Cl2+ Ba
SO4

- còn sót lại Mg
Cl2

Bài 3:

Trộn một dd bao gồm hòa rã 0,2 mol Cu
Cl2với một dd gồm hòa tan trăng tròn g Na
OH. Lọc láo lếu hợp các chất sau phản ứng, được kết tủa với nước lọc . Nung kết tủa đến khi cân nặng không đổi.a) Viết các PTHH xảy ra ?b)Tính trọng lượng chất rắn thu được sau phản nghịch ứng?c) Tính khối lương những chất tan có trong nước lọc?

Hướng dẫn:

a. Cu
Cl2 + 2Na
OH→ Cu(OH)2 + 2Na
Cl (1)

0,2mol 0,4mol 0,2mol 0,4mol

Cu(OH)2→ Cu
O + H2O (2)

0,2mol 0,2mol

b.Ta có:

(eginarrayl n_Cu
Cl_2 = 0,2mol\ m_Na
OH = 20gam Rightarrow n_Na
Cl = frac2040 = 0,5(mol) endarray)

So sánh:(frac0,21 ⇒ khối lượng Na
OH dư

Từ pt (1) cùng (2) ta bao gồm n
Cu
O= 0,2 mol

Vậy trọng lượng chất rắn chế tạo thành sau khi nung là: m
Cu
O = 0,2 x 80 = 16 gam

c.Các hóa học tan có trong nước thanh lọc gồm: Na
OH dư , Na
Cl tạo ra thành

Từ (1) ta gồm : n
Na
OH dư= 0,5 – 0,4 = 0,1 mol

n
Na
Cl = 0,4 mol

Vậy : m
Na
OH dư= 0,1 x 40 = 4 gam

m
Na
Cl = 0,4 x 58,5 = 23,4 gam

Trắc nghiệm chất hóa học 9 Chương 1

Đề khám nghiệm Hóa học 9 Chương 1

Trắc nghiệm online chất hóa học 9 Chương 1 (Thi Online)

Phần này những em được làm trắc nghiệm online với các câu hỏi trong vòng 45 phút nhằm kiểm tra năng lượng và tiếp nối đối chiếu kết quả từng câu hỏi.

Đề đánh giá Hóa học tập 9 Chương 1 (Tải File)

Phần này những em có thể xem online hoặc mua file đề thi về tìm hiểu thêm gồm đầy đủ câu hỏi và giải đáp làm bài.

Lý thuyết từng bài xích chương 1 và trả lời giải bài xích tập SGK

Lý thuyết hóa học 9 Chương 1Giải bài tập chất hóa học 9 Chương 1

Trên đó là Ôn tập Hóa 9 Chương 1. Mong muốn với tư liệu này, các em đang ôn tập tốt và củng cố kỹ năng và kiến thức một bí quyết vững chắc. Để thi online và tải file về máy các em sung sướng đăng nhập vào trang talktalkenglish.edu.vnvà ấn chọn chức năng "Thi Online" hoặc "Tải về".Ngoài ra, các em còn có thể share lên Facebook để giới thiệu anh em cùng vào học, tích điểm thêm điểm HP với có thời cơ nhận thêm phần nhiều quà có giá trị trường đoản cú HỌC247 !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *