Bài tập trắc nghiệm toán 12 chương 1, bài tập trắc nghiệm kiểm tra chương 1 toán 12

Trắc nghiệm Toán lớp 12

Mời quý thầy cô cùng các em học viên tham khảo bài Trắc nghiệm kiểm tra chương 1 Toán 12, với rất nhiều dạng câu hỏi lý thuyết cũng giống như bài tập vận dụng bám gần kề vào nội dung giữa trung tâm về hàm số, điều tra khảo sát hàm số, sự đổi mới thiên của đồ thị hàm số,.... Ship hàng quá trình dạy với học tập môn giải tích lớp 12.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm toán 12 chương 1


Để luôn thể trao đổi, share kinh nghiệm về đào tạo và giảng dạy và học tập những môn học lớp 12, Vn
Doc mời các thầy cô giáo, những bậc cha mẹ và chúng ta học sinh truy vấn nhóm riêng giành riêng cho lớp 12 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 12. Rất mong mỏi nhận được sự ủng hộ của những thầy cô và các bạn.


Ôn tập chương 1 Toán đại lớp 12

Câu 1 : mang lại hàm số y = x3 – 6x2 + 2. Tìm khẳng định sai.

A. Hàm số nghịch biến đổi trên khoảng (0;4)

B. Hàm số đồng trở nên trên khoảng chừng (4;+ ∞)

C. Điểm cực to của hàm số là x = 4

D. Điểm cực to của hàm số là x = 0

Câu 2: Trong những hàm số sau, hàm số nào đồng thay đổi trên R?

A. y = x3 + 3x2 + 3x + 1

B. Y = x3 + 3x2 + 1

C. Y = x4 + 2x2 + 1

D. Y =x3 + 2x2 – x + 1

Câu 3: mang lại hàm số y = f(x) tất cả đồ thị như hình bên. Tìm xác minh sai


A. Hàm số đồng thay đổi trên khoảng chừng (0;+ ∞ )

B. Hàm số nghịch đổi mới trên khoảng tầm (-2;0)

C. Hàm số có điểm cực lớn x = 0 với điểm rất tiểu x = - 2

D. Hàm số tất cả điểm cực đại x = -2 cùng điểm cực tiểu x = 0

Câu 4: trong các hàm số sau, hàm số nào tất cả 3 rất trị

A. Y = x4 + x2 – 1

B. Y = x3 – 3x2 – 3x – 1

C. Y = - x4 + 4x2 + 1

D. Y = -x4 – 4x2 + 1

Câu 5: đến hàm số y = . Tìm xác minh đúng.

A. Hàm số nghịch trở thành trên các khoảng xác định

B. Đồ thị hàm số gồm tiệm cận ngang x = 2

C. Đồ thị hàm số gồm tiệm cận đứng y = 2

D. Đồ thi không cắt trục hoành

Câu 6: đến hàm số y = . Call S là tập hợp toàn bộ các quý hiếm nguyên của m để hàm số đồng đổi thay trên những khoảng xác định. Kiếm tìm số phần tử của S.

A. 1B. 2C. Vô sốD. 3

Câu 7: call A, B là hai điểm cực trị của vật thị hàm số y = x3 – 6x2 +9x -1. Tính độ dài đoạn AB

A. AB = 4B. AB = 2√5C. AB = 1D. AB = √5

Câu 8: cho hàm số y = f(x) tất cả bảng biến hóa thiên như hình bên. Số điểm rất trị của hàm số là


A. 2B. 4C. 1D. 0

Câu 9: trong các hàm số sau, hàm số nào không có cực trị?

A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 10: Tìm khoảng đồng biến hóa của y = -x4 + 2x2 + 4.

A. (-∞; -1)B. (3;4)C. (0;1)D. (-∞; -1), (0; 1)

Câu 11: Hàm số nghịch trở thành trên khoảng:

A. (0;1)B. (1;+∞)C.(1;2)D. (0;2)

Câu 12: Điểm cực to của thứ thị hàm số y =

A. B. (-1 ;0)C. (0;1)D. (1; √2)

 

Câu 15: mang đến bảng trở thành thiên của hàm số y = f(x). Tìm khẳng định sai.

A. Đồ thị hàm số gồm tiệm cận đứng: x = 0 .

B. Đồ thị hàm số bao gồm tiệm cận ngang y = 2.

C. Đồ thị hàm số gồm 4 tiệm cận.

D. Đồ thị hàm số tất cả 3 tiệm cận.

Câu 16: Cho thứ thị hàm số y = x3 – 6x2 + 9x – 1 bao gồm hai điểm cực trị là A, B. Kiếm tìm điểm M trong các điểm sau để A, B, M thẳng hàng.

A. M(4;3)B. M(4;-3)C.M(3;4)D.M(3;-4)

Câu 17: Đồ thị cho bởi vì hình bên là đồ vật thị của hàm số nào?


A. y = x3– 3x2+ 1

B. Y = x3 – 3x2 + 2

C. Y = – x3+ 3x2+ 1

D. Y = x3 + 3x2 + 1

Câu 18 :Giá trị nhỏ dại nhất của hàm số y = x3 – 3x + 2017 bên trên đoạn <0;2>

A. 2017B. 2015 C. 2019D. 2016

Câu 19: mang lại hàm số y = f(x) bao gồm đồ thị như hình bên. Tìm xác minh sai.

A. Hai điểm cực trị của hàm số trái dấu.

B. Hai điểm cục trị của vật thị hàm số nằm thuộc phía so với trục hoành.

C. Tích hai giá trị cực trị của hàm số là số dương.

D. khoảng cách giữa nhị điểm rất trị là 4.

Câu 20: call A là giao điểm của tiệm cận đứng với tiệm cận ngang của đồ dùng thị hàm số y = , O là gốc tọa độ. Lúc đó:

A. OA = 6B. OA = 4C. OA = 7D. OA = 5

Câu 21. đến hàm số y = x³ – 3x² + mx + 2. Tìm quý giá của m làm sao cho hàm số đạt rất trị tại x1, x2 vừa lòng x1² + x2² = 3.

A. M = 1B. M = –2C. m = 3/2D. M = 1/2

Câu 22. đến hàm số y = x³ – 3mx + 1 và A(2; 3). Tìm quý hiếm của m làm sao cho đồ thị hàm số tất cả hai điểm rất trị B, C thỏa mãn tam giác ABC cân nặng tại A.

Xem thêm: Thầy Giáo Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, Ts Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

A. M = –1/2B. M = 1/2C. M = –3/2D. m = 0

Câu 23. Hàm số nào dưới đây không có cực trị?

A. Y = –2x³ + 3x²

B. Y = x4+ 8x² + 4

C. Y = x4– 2x² + 1

D. Y = x³ – 3x² + 9x

Câu 24. mang đến hàm số y = x³ + 3x. Chọn phát biểu đúng.

A. Hàm số đồng thay đổi trên R

B. Hàm số tất cả hai rất trị

C. Hàm số gồm một tiệm cận

D. Hàm số không tồn tại tâm đối xứng

Câu 25. mang lại hàm số y = x³ – 3mx² + 3(m² – m)x + 2018. Tìm quý giá của m nhằm hàm số đạt cực trị tại x1, x2 vừa lòng x1.x2 = 2.

A. M = 1B. m = –1C. M = 0D. M = 2

Câu 26. mang đến hàm số y = –x³ + 3x². Trong số các tiếp tuyến đường với (C), tiếp tuyến có hệ số góc lớn số 1 là


A. Y = 3x + 2B. Y = –3x + 15C.y = 3x – 1D. Y = 9x + 7

Câu 27. Tìm quý hiếm của m nhằm hàm số y = x³ – 3x² + mx – 2 đạt cực tiểu trên xo = 2.

A. M = 0B. M = 1C. m = –1D. M = 2

Câu 28. Viết phương trình tiếp tuyến của thiết bị thị hàm số y = trên điểm bao gồm hoành độ bằng 3.

A. Y = 4x – 6B. Y = 4x + 6C. y = –4x + 18D. Y = –4x – 18

Câu 29. search m để hàm số y = x³ – 3(m + 2)x² + 6(m + 6)x – 2 đồng đổi mới trên R.

A. M ≥2 V m ≤ –3B. –3 ≤ m ≤ 2C. M ≤ –4 V m ≥ 2D. –4 ≤ m ≤ 2

Câu 30. cho hàm số y = x³ – 3x + 2. Call A(x1; y1) và B(x2; y2) là hai điểm cực trị của thiết bị thị hàm số. Cực hiếm của y1 + y2 là;

A. 0B. 2C. –2D. 4

Câu 31: Trong các xác minh sau về hàm số:

*
, hãy tìm xác minh đúng?

A. Hàm số gồm một điểm cực trị

B. Hàm số tất cả một điểm cực đại và một điểm cực tiểu

C. Hàm số đồng đổi thay trên từng khoảng tầm xác định

D. Hàm số nghịch trở thành trên từng khoảng xác định

Câu 32: Hàm số

*

A. Hàm số nghịch đổi mới trên

*

B. Hàm số luôn luôn đồng trở nên trên

*

C. Hàm số đồng trở nên trên khoảng tầm

*

D. Hàm số nghịch đổi thay trên khoảng

*

Câu 33: Cho hàm số

*
. Kết luận nào sau đây đúng?

A. Hàm số luôn đồng biến chuyển trên

*

B. Hàm số không đối chọi điệu trên

*

C. Hàm số luôn luôn nghịch biến hóa trên

*

D. Hàm số bao gồm hai rất trị và khoảng cách giữa nhị điểm rất trị bởi 1 với tất cả giá trị n.

Câu 34: Tìm m nhằm hàm số

*
đồng biến hóa trên khoảng
*

A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

--------------------------------------------------------------------

Trên đây Vn
Doc.com đã trình làng tới độc giả tài liệu: bài xích tập trắc nghiệm đánh giá chương 1 Toán 12. Chắc rằng qua nội dung bài viết bạn gọi đã nạm được mọi ý chính tương tự như trau dồi được nội dung kỹ năng và kiến thức của nội dung bài viết rồi đúng không ạ ạ? nội dung bài viết đã tổng vừa lòng các thắc mắc trắc nghiệm kiểm tra chương 1 Toán lớp 12. Hy vọng qua nội dung bài viết này độc giả có thêm các tài liệu để học tập giỏi hơn môn Toán lớp 12 nhé. Để có tác dụng cao rộng trong học tập tập, Vn
Doc xin reviews tới chúng ta học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Thi THPT tổ quốc môn Toán, Thi THPT tổ quốc môn Văn, Thi THPT non sông môn lịch sử dân tộc mà Vn
Doc tổng hợp với đăng tải.

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Với 1000 bài bác tập trắc nghiệm Toán lớp 12 phần Giải tích cơ bản và nâng cao có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, áp dụng giúp học viên ôn luyện trắc nghiệm Toán 12 để củng cố kỹ năng môn Toán 12 sẵn sàng cho kì thi trung học phổ thông Quốc gia.


Bài tập trắc nghiệm Toán 12 Giải tích có đáp án

Để thiết lập trọn bộ những dạng bài bác tập Toán 12 và bộ đề ôn thi THPT non sông Toán năm 2023 phiên bản word có giải mã chi tiết, rất đẹp mắt, quý Thầy/Cô vui mắt truy cập tailieugiaovien.com.vn

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát điều tra và vẽ thứ thị của hàm số

Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit

Chương 3: Nguyên hàm, tích phân với ứng dụng

Chương 4: Số phức

Danh mục trắc nghiệm Toán 12 theo bài học

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát điều tra và vẽ vật dụng thị của hàm số

Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit

Chương 3: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

Chương 4: Số phức

Tham khảo tài liệu học xuất sắc môn Toán 12 tốt khác:


CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, talktalkenglish.edu.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài xích giảng powerpoint, khóa học giành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ những bộ sách cánh diều, liên kết tri thức, chân trời sáng chế tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo Viet
Jack Official

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *